poniedziałek, 16 listopad 2015 16:15

Jak działamy

Napisane przez

 

Nasz stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, a swoją działalność opiera na aktywnej i społecznej pracy członków, mając pracowników zajmujących się sprawami administracyjnymi, jak i merytorycznie realizujących działania statutowe.

 

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. 

 

Innymi słowy jako stowarzyszenie jesteśmy grupą osób, która postanawia wspólnie działać społecznie. 


Strukturę stowarzyszenia tworzą: walne zgromadzenie, które jest najwyższą władzą stowarzyszenia, komisja rewizyjna i zarząd. Najważniejszym organem stowarzyszenia jest walne zgromadzenie, w skład którego wchodzą wszyscy członkowie stowarzyszenia i które wybiera zarząd i komisję rewizyjną. Walne zgromadzenie przyjmuje również sprawozdania roczne oraz udziela absolutorium dla zarządu. Natomiast zarząd reprezentuje stowarzyszenie i zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw stowarzyszenia (w ramach przyznanych mu w statucie kompetencji), w szczególności zarządza majątkiem. Komisja rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli nad działalnością stowarzyszenia. Uchwały władz podejmowane się w drodze głosowania. 


Stowarzyszenie może mieć pracowników zarówno zajmujących się sprawami administracyjnymi, jak i merytorycznie realizującymi działania statutowe. Pracownikami mogą być członkowie stowarzyszenia, członkowie władz (pod warunkiem, że otrzymują wynagrodzenie za działania wykraczające poza funkcję pełnioną we władzach) oraz osoby spoza grona członków stowarzyszenia.

 

Aktualnie zatrudniamy na umowę o pracę (pół etatu) 1 osobę - referenta Drłowskiego Centrum Wolontariaru, koordynatora Stacji DCW. 

 

Majątek stowarzyszenia musi być wykorzystany w całości na realizację działań statutowych i nie może być podzielony między członków. W przypadku likwidacji, majątek może zostać przekazany innej organizacji o zbliżonych celach.

Dochody stowarzyszenia przeznaczone na działalność statutową korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli celem statutowym organizacji jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Prowadzimy działalność pożytku publicznego i korzystamy ze środków publicznych (uczestnicząc w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych). 


Jako stowarzyszenie mamy status organizacji pożytku publicznego, a to w odniesieniu do prowadzonej przez nas działalności pożytku publicznego przysługuje nam zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych.


Prowadzimy pełną księgowość. Nadzór nad nami pełni starosta sławieński ze względu na siedzibę stowarzyszenia oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast uprawnienia kontrolne przysługują instytucjom publicznym, które przekazały naszej organizacji dotacje, a w przypadku wszystkich dotacji ze środków publicznych – Naczelnej Izbie Kontroli. 

 

Raz w roku nasze stowarzyszenie przesyła rachunek wyników lub bilans wraz z formularzem CIT-8 do urzędu skarbowego oraz składa roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Ministrowi Pracy i Polityki Społeczne oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na naszej stronie internetowej.

Czytany 19837 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 listopad 2015 21:56
DCW

Creative Commons

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane,a stworzone w ramach działalności DCW są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.