poniedziałek, 11 sierpień 2008 22:13

Statut DCW

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

STATUT Stowarzyszenia "DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU"

tekst jednolity z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 

 


I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. PREAMBUŁA

W celu realizacji założonych zadań niniejszym tworzy się na czas nieokreślony samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, w którym członkostwo ma charakter wyłącznie dobrowolny - działające  na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach - zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywnej i społecznej pracy Członków.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 

§ 2. NAZWA I ZNAK GRAFICZNY STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: "DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU" .
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

 

§3. SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Darłowo.

 

§4. TEREN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, poza Jej granicami.

 

§5. WSPÓŁPRACA

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Stowarzyszenie może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 

§6. PIECZĘCIE I ODZNAKI

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 


II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§7. CELE STOWARZYSZENIA

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Promocja i organizacja wolontariatu, a w szczególności prowadzenie młodzieżowego wolontariatu.
 2. Podejmowanie, prowadzenie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność dzieci i młodzieży oraz integracja i aktywizacja środowiska lokalnego.
 3. Wychowywanie dzieci i młodzieży poprzez przywracanie i wdrażanie pożądanych norm etyczno-moralnych.
 4. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.
 5. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

 

§8. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez różne formy działania, w szczególności:

 1. Prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy - gromadzenie i dystrybucja danych o osobach chcących pracować jako wolontariusze oraz osobach i instytucjach pragnących korzystać z ich pomocy.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla młodzieży, przygotowujących ją do pracy w wolontariacie oraz w zakresie pisania projektów.
 3. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu.
 4. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.
 5. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, poprzez objęcie opieką wolontarystyczną.
 6. Prowadzenie Młodzieżowej Akademii Aktywności, kładącej nacisk na kształtowanie postaw, utrwalanie pożądanych zachowań, zachęcanie do twórczego myślenia i aktywnego włączania się w działania społeczności lokalnej.
 7. Inicjowanie, popieranie i organizowanie działalności edukacyjnej prowadzonej wśród dzieci i młodzieży w zakresie:
  1. propagowania idei przedsiębiorczości i samorządności,
  2. nauki, edukacji i wychowania,
  3. ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  4. integracji europejskiej,
  5. kultury fizycznej i sportu,
  6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 8. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 9. Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży.
 10. Finansowe i niefinansowe wspieranie podejmowanych przez inne podmioty inicjatyw, które służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 11. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i pozamaterialnego osobom fizycznym oraz prawnym, w tym organizacjom pozarządowym i organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz realizacja zadań w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  3. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  4. działalności charytatywnej, filantropii i dobroczynności;
  5. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  6. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  7. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  11. wypoczynku dzieci i młodzieży;
  12. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  13. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  14. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  15. turystyki i krajoznawstwa;
  16. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
  18. ratownictwa i ochrony ludności;
  19. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  20. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  21. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

 

§9. CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

Członkami Stowarzyszenia mogą być, bez względu na obywatelstwo czy kraj pochodzenia, spełniające wymogi ustawowe, zarówno osoby  fizyczne jak i osoby prawne, które deklarują chęć działania lub pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

 

§10. RODZAJE CZŁONKOSTWA

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

 

§11. CZŁONKOSTWO WSPIERAJĄCE ORAZ HONOROWE

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei wolontariatu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§12. SPOSÓB UZYSKIWANIA CZŁONKOSTWA

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków (Delegatów) na wniosek Zarządu.
 2. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały zwykłą większością głosów na pisemny wniosek osoby zamierzającej zostać członkiem Stowarzyszenia.
 3. Kandydat na Członka zwyczajnego lub wspierającego musi posiadać rekomendację trzech aktualnych Członków Stowarzyszenia oraz podpisać deklarację członkowską.
 4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez właściwy organ uchwały o przyjęciu.
 5. O podjęciu uchwały, o której mowa powyżej, Zarząd zawiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od jej podjęcia, informując w przypadku nie przyjęcia do Stowarzyszenia o trybie i terminach odwołania.

 

§13.  PRAWA  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Każdy członek Stowarzyszenia, bez względu na rodzaj członkostwa, ma prawo do:

 1. Udziału w pracach Stowarzyszenia, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Prawa głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu (z zastrzeżeniem punktu trzeciego).
 3. Biernego prawa wyborczego; czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje wyłącznie Członkom zwyczajnym i honorowym.
 4. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Stowarzyszenia.
 5. Rekomendowania kandydata na Członka Stowarzyszenia.
 6. Korzystania z innych uprawnień przewidzianych w Statucie lub regulaminach oraz wynikających z uchwał i działalności Stowarzyszenia.

 

§14. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 1. Każdy Członek Stowarzyszenia, bez względu na rodzaj członkostwa, obowiązany jest do:

- aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

- przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

- dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest ponadto do regularnego opłacania składek oraz terminowego regulowania innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości nie mniejszej niż członek zwyczajny oraz przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

§15. USTANIE CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez skreślenie bądź wykluczenie z listy członków.
 2. Wykluczenie uniemożliwia powrót do Stowarzyszenia zarówno na prawach członkowskich,  jak i pracowniczych.
 3. O ustaniu członkostwa – z wyłączeniem trybu uproszczonego - orzeka Sąd Koleżeński w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.

 

§16. WYKLUCZENIE

Wykluczenie zostaje orzeczone wyłącznie wobec Członka który:

 1. prawomocnym wyrokiem Sądu został pozbawiony praw publicznych,
 2. dopuścił się umyślnego i rażącego naruszenia Statutu, regulaminów lub uchwał,
 3. świadomie i uporczywie działa na szkodę Stowarzyszenia,
 4. dopuścił się lżenia i pomówień dotyczących zarówno Stowarzyszenia, jak i jego Członków.  

 

§ 17. SKREŚLENIE

Skreślenie z listy Członków następuje przede wszystkim z powodu zaistnienia choćby jednej z poniższych sytuacji:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej Zarządowi,
 2. śmierci Członka lub utraty przez Członka wspierającego osobowości prawnej, jak również rozwiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej będącej Członkiem wspierającym,
 3.  
 4. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub zalegania z regulowaniem innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 5. uporczywego naruszania Statutu, regulaminów i uchwał.

 

§ 18. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

Podjęcie uchwały zarówno w sprawie wykluczenia, jak i skreślenia Członka (poza przypadkami opisanymi w § 16 pkt a oraz w § 17 pkt a, b i c) wymaga  przeprowadzenia przez  Komisję Koleżeńską postępowania wyjaśniającego.

 

§ 19. TRYB UPROSZCZONY

 1. W kwestii skreślenia oraz wykluczenia Członka z powodów zawartych w § 16 pkt a oraz § 17 pkt a, b i c orzeka w trybie uproszczonym Zarząd, bez konieczności przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, w terminie 1 miesiąca od wpływu tegoż wniosku, z zachowaniem przepisów poniższych. 
 2. Do rozpatrzenia wniosku Członka zamierzającego wystąpić ze Stowarzyszenia w związku z rezygnacją, Zarząd przystępuje po uregulowaniu przez zamierzającego wystąpić Członka, wymagalnych składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu lub po wcześniejszym odroczeniu terminu spłaty lub zwolnieniu tegoż Członka przez Zarząd z obowiązku ich uregulowania - w obu przypadkach na mocy uchwały.

 

§20. TRYB ODOŁAWCZY

O podjętej w kwestii ustania członkostwa uchwale właściwego organu, organ ten jest zobowiązany zawiadomić Członka w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały podając przyczynę ustania członkostwa, dołączając do pisma odpis uchwały wraz z uzasadnieniem, jak również  wskazując na prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków (Delegatów).

 

§21. ODMOWA NADANIA CZŁONKOSTWA

Do osób, którym odmówiono nadania prawa członkostwa stosuje się odpowiednio podstawowy tryb właściwy dla ustania członkostwa.


 

IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22. ORGANY STOWARZYSZENIA

 1. Organami Stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków (Delegatów),

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna,

- Sąd Koleżeński.

 1. Organem pomocniczym Stowarzyszenia jest Komisja Koleżeńska.
 2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

 

§23. TRYB PRACY

 1. Wszystkie organy Stowarzyszenia obradują według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 2. Przebieg obrad jest protokołowany przez Sekretarza organu lub wskazanego przez Przewodniczącego lub Prezesa danego organu protokolanta wybranego spośród członków tegoż organu.
 3. Posiedzenia organów mają charakter zamknięty, o ile organ ten nie postanowi inaczej.

 

§24. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, to:
  1. uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę Członków obecnych spośród wszystkich  uprawnionych do głosowania, a poprawnie zawiadomionych,
  2. tajne głosowanie zarządza się nad wyborami do władz oraz w sprawach osobowych, w szczególności w kwestii odpowiedzialności Członka wobec Stowarzyszenia oraz w sprawach o ustanie członkostwa; poza tym tajne głosowanie zarządza się, po przeprowadzeniu głosowania w tej sprawie, na wniosek przynajmniej jednego z obecnych Członków.
 2. Członek  powinien powstrzymać się od głosowania w jego sprawach osobistych, jak również w sprawach dotyczących jego odpowiedzialności (z jakiegokolwiek tytułu) wobec Stowarzyszenia oraz udzielenia mu absolutorium z wykonania powierzonych mu obowiązków.
 3. W  przypadku równości głosów rozstrzyga głos:

-  Prezesa Zarządu w Zarządzie Stowarzyszenia,

-  Sędziego Przewodniczącego w  Sądzie Koleżeńskim,

-  Przewodniczącego Komisji  w Komisji Rewizyjnej lub Komisji Koleżeńskiej,

-  Przewodniczącego Rady w Radzie Programowej Stowarzyszenia.

 

§25. UZUPEŁNIANIE SKŁADU ORGANÓW STOWARZYSZENIA

 1. W przypadku ustąpienia, śmierci lub odwołania członka organu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1\3 (jednej trzeciej) liczby członków pochodzących z wyboru.
 2. Uchwała w sprawie kooptacji powinna być podjęta w ciągu 14 dni od ustąpienia, śmierci lub odwołania danego członka organu.
 3. W przypadku nie podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 2 dany organ zobowiązany jest w ciągu 3 dni poinformować o tym Zarząd, który w terminie natychmiastowym, nie dłuższym niż 21 powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) w celu uzupełnienia składu danego organu.

 

§26. ZAKAZ ŁĄCZENIA STANOWISK

Nie można łączyć członkostwa w następujących organach Stowarzyszenia: Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Sądzie Koleżeńskim oraz Komisji Koleżeńskiej.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW (DELEGATÓW)

 

§27. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Obrady Walnego Zebrania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia; poza siedzibą mogą odbyć się obrady jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne  lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) powinno się odbyć przynajmniej raz w roku w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

 

§28. TRYB ZWOŁYWANIA

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest zwoływane przez Zarząd.
 2. W razie nie wywiązania się przez Zarząd z powyższego obowiązku, obowiązek ten przechodzi na Komisję Rewizyjną, do której stosuje się wszystkie przepisy dotyczące trybu zwoływania Walnego Zebrania oraz przeprowadzania jego obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd na swój wniosek, jak również na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia, bez względu na formę ich członkostwa i winno ono być zwołane w terminie jednego miesiąca licząc od dnia otrzymania wniosku.
 4. O terminie i miejscu Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich Członków Stowarzyszenia na 14 dni przed datą Zebrania podając w zawiadomieniu również porządek  obrad.
 5. Bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Zebranie Członków może się odbyć jeżeli wszyscy członkowie są obecni, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia obrad, jak również postawienia poszczególnych spraw na porządku ich obrad.
 6. Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane; odnośnie spraw nie objętych porządkiem obrad Zebranie Członków może podjąć uchwałę tylko w sprawach nie cierpiących zwłoki.
 7. Udział w Walnym Zebraniu biorą wszyscy Członkowie Stowarzyszenia jak również członkowie organów nie będący członkami Stowarzyszenia, z tym że osobom spoza grona członków Stowarzyszenia nie przysługuje głos stanowiący.
 8. Członek może brać udział w Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) osobiście lub przez pełnomocnika, a pełnomocnictwo wymaga urzędowo poświadczonego podpisu.

 

§29. WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

 1. W przypadku gdy liczba zwyczajnych członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób w roku następnym (przy przynajmniej utrzymaniu tej ilości członków) Walne Zebranie Członków może zostać uchwałą Zarządu  zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów.
 2. O przekroczeniu określonej w pkt.1 liczby Członków Zarząd zawiadamia Członków Stowarzyszenia przesyłając listownie lub na adres  e-mail podany przez Członka, informację o aktualnej liczbie Członków Stowarzyszenia oraz o sposobie wyboru Delegatów, a także o liczbie Delegatów, którzy mogą zostać wybrani.
 3. Prawo do wyboru jednego Delegata przypada na każde rozpoczęte kolejno zarejestrowane na liście Członków Stowarzyszenia dziesięć osób będących zwyczajnymi Członkami Stowarzyszenia.
 4. Wybór Delegatów odbywa się w głosowaniu tajnym, pisemnym, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę głosujących.
 5. Kadencja Delegatów trwa cztery lata, jednakże grupie wybierającej w każdym czasie przysługuje uprawnienie odwołania wybranego przez siebie Delegata, bez podawania przyczyny i wybór kolejnego.
 6. O potrzebie odwołania i ponownego wyboru Delegata, co najmniej połowa grupy wybierającej pisemnie powiadamia Zarząd, który jest zobligowany zawiadomić o tym pozostałe osoby z danej grupy i przeprowadzić ponowne, tajne i pisemne, głosowanie w danej grupie.
 7. Jeżeli z przyczyn technicznych grupa wybierająca będzie liczyła mniej niż dziesięć osób, to ma ona również prawo wyboru delegata.

 

§30. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

 1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) jest ważne bez względu na liczbę obecnych Członków (Delegatów) i zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli zostało zwołane przez uprawniony organ, odbywa się w miejscu zgodnym z postanowieniami Statutu, a wszyscy Członkowie (Delegaci) zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, czasie oraz porządku obrad Zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania (Delegatów) w sprawie nadania godności członka honorowego, ustania członkostwa, pozbawienia pełnionej funkcji, zmiany Statutu wymagają większości 2/3, a w sprawie odwołania członka Sądu Koleżeńskiego oraz likwidacji Stowarzyszenia większości 3/4 głosów -  Członków Stowarzyszenia obecnych na Zebraniu.

 

§31. KOMPETENCJE

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian Statutu.
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i Komisji Koleżeńskiej.
 4. Udzielanie absolutorium Członkom Zarządu (na wniosek Komisji Rewizyjnej).
 5. Przyjmowanie i rozpatrywanie  sprawozdań organów Stowarzyszenia.
 6. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków organów Stowarzyszenia oraz  poszczególnych Członków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD

§32. SKŁAD ORAZ KADENCJA

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, powoływanych spośród członków Stowarzyszenia. Ilość członków Zarządu każdorazowo ustala Walne Zebranie. 
 2. Członkowie Zarządu na swym pierwszym posiedzeniu wyłaniają Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
 3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 4. Członek Zarządu może być w każdej chwili zawieszony lub odwołany z pełnionej funkcji.

 

§33.KOMPETENCJE

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia.
 4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
 5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 7. Dokonywanie czynności związanych z wyborem Delegatów.
 8. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 9. Powoływanie i zatwierdzanie Rady Programowej.
 10. Zwoływanie i organizowanie posiedzeń Rady Programowej.
 11. Powoływanie komisji (z wyjątkiem Komisji Koleżeńskiej),  zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
 13. Zatrudnianie pracowników administracyjnych.
 14. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 15. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty składek członkowskich lub innych należności wobec Stowarzyszenia w wymagających tego losowych sytuacjach Członków Stowarzyszenia.
 16. Uchwalanie regulaminów.
 17. Tworzenie i obsługa różnorodnych, niezależnych od siebie funduszy składowych.

 

§34. REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w następujących składach:

- Prezes i Wiceprezes,

- Prezes lub Wiceprezes z jednym z pozostałych członków Zarządu.

 

§35. TRYB DZIAŁANIA

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes (lub z jego upoważnienia Wiceprezes) w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą, na wniosek własny lub Prezesa Zarządu,  brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, a także osoby wchodzące w skład Rady  Programowej.
 4. Jeżeli Zarząd obraduje w niepełnym składzie, a nieobecność członka lub członków jest usprawiedliwiona i uzasadniona ważnymi powodami, wówczas do ważności uchwały potrzebna jest pisemna zgoda nieobecnych członków bądź na treść uchwały bądź na podejmowanie uchwał bez ich udziału, przy czym nieobecny członek musi zostać poinformowany o przedmiocie uchwały minimum 3 dni przed jej podjęciem.
 5. Najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której jest mowa powyżej, Zarząd powiadamia nieobecnego członka.
 6. Jeżeli według członka Zarządu podjęta przez ten organ uchwała może narazić Stowarzyszenie na szkodę, to ma on prawo zaskarżyć tę uchwałę w terminie 3 dni od jej podjęcia do Komisji Rewizyjnej, która powinna rozpatrzeć skargę w ciągu 7 dni od jej wpłynięcia, a w przypadku uznania jej zasadności winna wstrzymać wykonanie tej uchwały wnosząc wraz ze swoją decyzją wniosek do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, które winno wypowiedzieć się w kwestii zaskarżonej uchwały.

 

§36. PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU

 1. Zarząd, w formie uchwały podjętej jednomyślnie, przy obecności wszystkich członków Zarządu, może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników działających samodzielnie do realizacji poszczególnych spraw.
 2. Pełnomocnictwo winno być udzielone w formie przewidzianej  przez przepisy prawa.
 3. Odwołać pełnomocnictwo może każdy członek Zarządu.

 

§ 37. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

 1. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia, określając jego status i zakres wykonywanych czynności.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
 3. Pracownikami zatrudnionym przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych spraw, mogą być również Członkowie Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni tylko w następujących przypadkach:

a)    do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznej funkcji,

b)    w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§38. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej i nadzoru Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru nie podlega organowi zarządzającemu.

 

§39. SKŁAD ORAZ KADENCJA

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 3. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 5. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 6. Kadencja Komisji trwa cztery lata.

 

§40. KOMPETENCJE

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie, przynajmniej jeden raz w roku, kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Kontrolowanie działalności organów Stowarzyszenia.
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 4. Wstrzymywanie wykonalności uchwał podjętych przez Zarząd oraz składanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) wniosków o uchylenie tych uchwał.
 5. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
 6. Żądanie składania wyjaśnień od kontrolowanych organów.
 7. Składanie na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium członkom organów Stowarzyszenia.
 8. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów) w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym przez Statut, w trybie przewidzianym dla nadzwyczajnego walnego zebrania.
 10. Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Stowarzyszenie zobowiązań majątkowych oraz rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 10.000,00 zł (dziesięciu tysięcy złotych) lub sumarycznie w przeciągu jednego okresu rozliczeniowego 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych).
 11. Wyrażanie zgody na zbycie pod dowolnym tytułem prawnym przez Stowarzyszenie nieruchomości, jak również na odpłatne nabycie na rzecz Stowarzyszenia nieruchomości.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

§41. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia utworzony zostaje w celu orzekania przede wszystkim w sprawach:

 1. dyscyplinarnych dotyczących członków Stowarzyszenia wynikających między innymi z nieprzestrzegania Statutu lub innych obowiązujących ustaleń wewnętrznych Stowarzyszenia,
 2. dotyczących sporów pomiędzy poszczególnymi członkami Stowarzyszenia, jak również pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia, czy pomiędzy organami władz Stowarzyszenia - powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 3. w sprawach dotyczących ustania członkostwa.

 

§42. SKŁAD ORAZ KADENCJA

 1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 5 osób.
 2. Do Sądu Koleżeńskiego mogą być powołani, dający rękojmię rzetelności oraz doświadczenia życiowego, zarówno Członkowie zwyczajni, jak i honorowi.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na swym pierwszym posiedzeniu wyłaniają  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sprawozdawcę (protokolanta).
 4. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata.
 5. W czasie trwania kadencji członek, nie zawieszony ani nie pozbawiony praw członkowskich, nie może być odwołany z pełnionej funkcji bez ważnej przyczyny, chyba że sam zawnioskuje o zwolnienie z wykonywania powierzonych obowiązków.

 

§43. TRYB DZIAŁANIA

 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest otwierane na wniosek:

- Zarządu,

- Komisji Rewizyjnej,

- Walnego Zebrania Członków (Delegatów),

- osoby bezpośrednio zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy,

- własny Sądu Koleżeńskiego.

 1. Po otwarciu postępowania Sąd Koleżeński niezwłocznie wzywa Komisję Koleżeńską do wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 2. Sąd Koleżeński orzeka na posiedzeniach.
 3. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są tajne, a udział w nich mogą brać jedynie osoby przeciwko którym oraz z wniosku których toczy się postępowanie oraz przedstawiciele Komisji Koleżeńskiej; inne osoby mogą być obecne na posiedzeniach jedynie w sytuacji kiedy Sąd Koleżeński wezwie je w celu ustalenia okoliczności nieustalonych wcześniej przez Komisję Koleżeńską lub których ustalenie Sąd podda w wątpliwość.
 4. Stowarzyszenie przed Sądem Koleżeńskim może reprezentować Prezes Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub osoba wskazana przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).
 5. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego lub bliskiej mu osoby, to członek ten zostaje wyłączony na czas postępowania z prac Sądu Koleżeńskiego.

 

§43. SANKCJE

Sąd Koleżeński uznając skargę za zasadną, stosuje sankcje w postaci:

- upomnienia,

- nagany,

- zawieszenia w prawach Członka na okres od trzech miesięcy do dwóch lat,

- zawieszenia członka Zarządu do czasu najbliższego Walnego Zebrania, na którym Sąd Koleżeński winien złożyć wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji,

- skreślenia z listy członków,

- wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§44. ODWOŁANIE

Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania, złożone na piśmie, za pośrednictwem Zarządu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.

 

KOMISJA KOLEŻEŃSKA

§45. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. W celu usprawnienia działania Koleżeńskiego Sądu Stowarzyszenia tworzy się Koleżeńską Komisję Stowarzyszenia.
 2. Podstawowym zadaniem Komisji Koleżeńskiej jest przeprowadzanie postępowań wyjaśniających mających  na celu ustalenie okoliczności skutkujących podjęcie przez Sąd Koleżeński stosownej uchwały, w tym również umożliwienie Członkowi ich wyjaśnienia.

 

§46. SKŁAD ORAZ KADENCJA

 1. Komisja składa się z od 3 do 5 członków wybieranych spośród zwykłych Członków Stowarzyszenia.
 2. Komisja Koleżeńska na swym pierwszym posiedzeniu wyłania  przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sprawozdawcę (protokolanta).
 3. Kadencja Komisji Koleżeńskiej trwa dwa lata.
 4. W czasie trwania kadencji członek, nie zawieszony ani nie pozbawiony praw członkowskich, nie może być odwołany z pełnionej funkcji bez ważnej przyczyny, chyba, że sam zawnioskuje o zwolnienie z wykonywania powierzonych obowiązków.

 

§47. TRYB DZIAŁANIA

 1. Komisja  przeprowadza postępowanie na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
 2. Komisja Koleżeńska winna prowadzić postępowanie wyjaśniające z zachowaniem zasad bezstronności, w sposób umożliwiający jej ustalenie wszelkich niezbędnych okoliczności badanej sprawy.
 3. Komisja ma uprawnienia do wzywania poszczególnych Członków Stowarzyszenia oraz członków organów Stowarzyszenia, którzy są zobowiązani udzielić wszelkich niezbędnych odpowiedzi; niestawiennictwo Członka Stowarzyszenia lub członka organu Stowarzyszenia lub świadome wprowadzenie w błąd członków Komisji powoduje odpowiedzialność przed Sądem Koleżeńskim Stowarzyszenia.
 4. Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać dłużej niż 14 dni.
 5. Z przebiegu swoich prac Komisja sporządza protokół, przedkładając go Sądowi Koleżeńskiemu.

 

§48. OBOWIĄZEK ZACHOWANIA TAJEMNICY

Zarówno członkowie Sądu Koleżeńskiego, jak również Komisji Koleżeńskiej oraz pozostałych organów Stowarzyszenia są zobowiązani zachować w tajemnicy wszelkie okoliczności sprawy, o których powzięli wiadomość realizując swoje obowiązki w trakcie przeprowadzania postępowania, chyba że obowiązek ujawnienia takich okoliczności został nałożony na nich przez obowiązujące przepisy prawa.

RADA PROGRAMOWA

 

§49. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, w Stowarzyszeniu może być utworzona Rada Programowa.

 

§50. SKŁAD ORAZ KADENCJA

 1. Rada Programowa składa się z minimum trzech członków, wybieranych przez Zarząd w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 3 członków Zarządu, spośród osób fizycznych lub prawnych spełniających przynajmniej jeden z następujących warunków:
 2.  wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są Członkami wspierającymi,
 3.  posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia,
 4.  swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5.  aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.
 6. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
 7. Zarząd,
 8.  
 9. Skład Rady Programowej i jego zmiany zatwierdza Zarząd.

 

§50. TRYB DZIAŁANIA

 1. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb.
 2. Zarząd może zostać zobowiązany by zwołać i zorganizować posiedzenie Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
 3. Rada Programowa ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia; wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zebraniu  lub Zarządowi w formie pisemnej.
 4. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

 


V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§51. ŹRÓDŁA MAJĄTKU STOWARZYSZENIA

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, nawiązek, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z operacji finansowych oraz ofiarności publicznej i innych źródeł.

 

§52. DOTACJE

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 

§53. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry, do 10-tego każdego miesiąca; nowoprzyjęci Członkowie wpłacają składki nie później niż w ciągu siedmiu dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 2. Wysokość składek określa Zarząd Stowarzyszenia.

Wobec Członka znajdującego się w złej sytuacji finansowej Zarząd może zastosować czasowe  zawieszenie płacenia składek zamieniając je na inną formę świadczenia wobec Stowarzyszenia.

W przypadku wszczęcia procedury dotyczącej ustania członkostwa, obowiązek uiszczania składek członkowskich ustaje wyłącznie w poniższych sytuacjach:

 1. złożenia  przez Członka zamierzającego wystąpić ze Stowarzyszenia w związku z rezygnacją stosownego wniosku - od dnia jego wpłynięcia do Zarządu,  
 2.  

 

§54. W STOWARZYSZENIU ZABRANIA SIĘ

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego Członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

VI

ZMIANA STATUTU

 

§55. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN

Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Sąd Rejestrowy o zmianie Statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.


VII

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 

§56. TRYB I SKUTKI

 1. Poza przypadkami uregulowanymi w ustawie, likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).
 2. Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Zastrzega się przekazanie majątku na cele zbliżone celom Stowarzyszenia.

 

§57. OBOWIĄZKI LIKWIDATORA

 1. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 2. Likwidator w szczególności powinien:
 3. zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, chyba że został powołany przez Sąd,
 4. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
 5. po zakończeniu likwidacji zgłosić Sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
 6. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidator przedstawia przyczyny opóźnienia Sądowi, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatora.

 

§58. KOSZTY LIKWIDACJI

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.


 

VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

§59. ODESŁANIE

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Statutem, Władze Stowarzyszenia mogą uchwalać stosowne wytyczne, regulaminy czy zarządzenia, a w pozostałych sprawach zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

                                                                                             

/-/ Zarząd Stowarzyszenia

Czytany 4531 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 24 listopad 2015 17:44
Więcej w tej kategorii: Sprawozdania DCW »

Creative Commons

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane,a stworzone w ramach działalności DCW są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported