czwartek, 12 listopad 2015 17:57

ABC wolontariatu

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
 
Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy.
 
 

Prawo dotyczące wolontariatu

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 14 lutego 2005 w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Kto może być wolontariuszem?

Wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r.)

-osoby pełnoletnie

-osoby niepełnoletnie – pod warunkiem, że wyrażą na to zgodę ich rodzice lub opiekunowie,

-osoby bezrobotne - bez utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku.

Kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza?

-organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje,

-stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-osoby prawne

-jednostki organizacyjne kościoła katolickiego i innych kościołów lub związków wyznaniowych,

-organy administracji publicznej – centralnej i samorządowej,

-jednostki podległe organom administracji publicznej lub nadzorowane przez te organy: szkoły i inne placówki oświatowe, instytucje kultury, jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

-zakłady opieki zdrowotnej

Z wyłączeniem prowadzonej przez w/w działalności gospodarczej. Podmioty komercyjne nie mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz?

Powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek ich posiadania i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.
 

Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy:

-wolontariusz nie jest pracownikiem bo za wykonywane świadczenia nie pobiera wynagrodzenia,

-wolontariusz wykonuje świadczenia na podstawie porozumienia a nie umowy o pracę,

-świadczenie wykonywane przez wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy,

-okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie wpływa na uprawnienia pracownicze (urlop wypoczynkowy, zaopatrzenie emerytalne)

-stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym,

-do spraw nie uregulowanych w porozumieniu wolontariackim i ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Porozumienie o współpracy – umowa z wolontariuszem - to umowa cywilna zawarta pomiędzy wolontariuszem, a korzystającym zawierająca zakres, sposób, czas i miejsce wykonywania świadczenia. Powinno także zawierać postanowienie o możliwości i formie jego rozwiązania.

Forma porozumienia:

Uzależniona jest od okresu wykonywania przez wolontariusza świadczeń na rzecz korzystającego:

-jeżeli porozumienie będzie zawierane na okres krótszy niż 30 dni, korzystający nie będzie zobowiązany potwierdzać na piśmie treści porozumienia, chyba że wolontariusz wyrazi taką wolę,

-obowiązek sporządzenia porozumienia na piśmie powstaje gdy świadczenie wolontariusza będzie wykonywane przez okres dłuższy niż 30 dni

-okres 30 dni traktowany jest jako 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia w którym wolontariusz wykonywał świadczenie.

Gdzie należy zgłaszać porozumienie?

Porozumienia wolontariackiego nie trzeba nigdzie zgłaszać, należy je przechowywać w dokumentacji organizacji.

Ubezpieczenie NNW dla wolontariusza

-Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

-Jeżeli korzystający zawiera z wolontariuszem porozumienie na czas przekraczający 30 dni to wolontariusz zostaje objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy ustawy z dnia 30 września 2002 r o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. 2002 Nr 199, poz. 1674).

Obowiązki wolontariusza wobec korzystającego

-sumienne wykonywanie zadań,

-dbałość o powierzany majątek,

-wolontariusz jest odpowiedzialny za właściwe wykonanie porozumienia,

-ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek własnego działania.

Czytany 2702 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 listopad 2015 19:59
Więcej w tej kategorii: « Szkolenia Doradztwo ws.wolontariatu »

Creative Commons

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane,a stworzone w ramach działalności DCW są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported