piątek, 13 listopad 2015 17:54

Program stypendialny

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Darłowskie Centrum Wolontariatu prowadzi program stypendialny dla wolontariuszy działających w ramach Lokalnej Sieci Wolontariatu pn. "Wolontariusz z pasją".


Konkurs „Wolontariusz z pasją" (zwany dalej Konkursem), realizowany jest przez Darłowskie Centrum Wolontariatu w ramach Funduszu Stypendialnego.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które są aktywnymi wolontariuszami. Nagrodą w Konkursie jest stypendium.

 

ODBIORCY KONKURSU

 1. Stypendia przyznawane są uczniom i studentom działającym wolontarystycznie w ramach Lokalnej Sieci Wolontariatu, wyróżniającym się w określonej dziedzinie, np.: nauk ścisłych, humanistycznych, artystycznych lub sportowych, pochodzącym z niezamożnych rodzin.
 2. Konkurs prowadzony jest we współpracy ze Szkolnymi Klubami Wolontariusza działającymi pod patronatem Darłowskiego Centrum Wolontariatu, które dobrze znają środowiska kandydatów do stypendium.

WYSOKOŚĆ I PRZEZNACZENIE STYPENDIUM

 1. Stypendium jest przyznawane jako świadczenie jednorazowe lub wypłacane jest w transzach w wysokości ustalanej przez Komisję Stypendialną (zwaną dalej Komisją).
 2.  Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

- dofinansowanie czesnego w szkole lub na uczelni,

- dofinansowanie kursów i zajęć pozalekcyjnych lub podnoszących wiedzę,

- zakup pomocy naukowych (książek, podręczników, oprogramowania),

- uczestnictwo w seminariach oraz obozach naukowych,

- zakup materiałów i sprzętu związanego z zainteresowaniami.

SPOSÓB REKRUTACJI

 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia/ studenta może wystąpić: koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza, dyrektor szkoły, wychowawca, rodzice, opiekunowie prawni ucznia, fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty korzystające ze wsparcia wolontariusza.
 2. Wnioski przesyłane do Centrum (załącznik nr 1) powinny być uzupełnione wraz z uzasadniającą zgłoszenie kandydata opinią wystawioną przez koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza / dyrektora, wychowawcę lub organizację/ instytucję w której działa wolontariusz.
 3. Centrum zastrzega sobie prawo do odrzucenia kandydatur nie spełniających kryteriów formalnych, wnioski te nie będą przedstawione pod ocenę Komisji.

KRYTERIA FORMALNE

 1. Wypełniony i podpisany wniosek kandydata do stypendium należy złożyć w wersji papierowej do Darłowskiego Centrum Wolontariatu oraz przesłać wersję elektroniczną wniosku w formacie DOC lub PDF na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości Stypendysty drogą e-mailową w ciągu dwóch tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów w Konkursie „Wolontariusz z pasją".

KRYTERIA WYBORU STYPENDYSTÓW

 1. Wyboru stypendystów w Konkursie dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna Funduszu Stypendialnego Darłowskie Centrum Wolontariatu.
 2. Komisja dokonuje wyboru stypendystów w oparciu o następujące kryteria:

- działalność wolontarystyczną - aktywność i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,

- osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych, artystycznych, sportowych lub humanistycznych,

- sytuację socjalną (średni miesięczny dochód netto w poprzednim roku przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz liczba członków rodziny w gospodarstwie, w tym dzieci),

 1. Decyzje Komisji zatwierdza Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
 2. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM

Stypendium jest przyznawane jako świadczenie jednorazowe lub przekazywane jest w transzach.

WYPŁATY STYPENDIUM

Wypłaty stypendiów następują zgodnie z zawartą umową stypendialną pomiędzy Stypendystą i Centrum. Na tej podstawie Centrum wypłaci środki Stypendyście do dnia określonego w umowie.

ROZLICZENIE I MONITORING STYPENDIÓW

 1. Stypendysta jest zobowiązany przestawić raport dotyczący sposobu wykorzystania stypendium i osiągnięć po otrzymywaniu stypendium.
 2. Centrum jest odpowiedzialne za zarządzanie Konkursem oraz przekazywanie informacji o przyznanych stypendiach i osiągnięciach stypendystów.
 3. Centrum prowadzi Konkurs „Wolontariusz z pasją" społecznie.

FINANSOWANIE FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Stypendia finansowane są ze środków zebranych podczas zbiórki publicznej podczas Darłowskiej Laponii Św. Mikołaja, wpłat 1% podatku oraz innych wpłat od osób indywidualnych, organizacji i firm.

Czytany 2743 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 listopad 2015 20:33
Więcej w tej kategorii: « SIEĆ WOLONTARIATU Łatwo pomagać »

Creative Commons

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane,a stworzone w ramach działalności DCW są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported